Πολιτική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία & πολιτική διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Η PVG Food Hellas δεσμεύεται για την διατήρηση ενός χώρου εργασίας χωρίς διακρίσεις, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις. Η PVG Food Hellas τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4808/2021 για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται βάσει των άρθρων 9 και 10 του Ν.4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και περιλαμβάνει τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.4808/2021.

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας που σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα  κάθε προσώπου σε ένα περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση. Η εταιρία PVG Food Hellas  δεσμεύεται ότι οποιαδήποτε παρενόχληση λόγω φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, ηλικίας,  θρησκευτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών, δεν θα γίνει ανεκτή.

Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική δεσμεύει: τη Διοίκηση της εταιρίας, τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης), παρέχοντες υπηρεσίες με συμβάσεις έργου, εμμίσθου εντολής, ανεξαρτήτων υπηρεσιών και προσωρινής απασχόλησης, άσκησης ή μαθητείας, απασχολούμενους μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, υποψήφιους εργαζόμενους, εργαζομένους των οποίων η σχέση εργασίας με την εταιρεία έχει λήξει, καθώς και οποιοδήποτε άλλο συναλλασσόμενο ή συνεργαζόμενο με την εταιρία άτομο.

Η πολιτική ισχύει στους χώρους εργασίας, σε χώρους που σχετίζονται με εταιρικές συναντήσεις, κατά τις μετακινήσεις από και προς την εργασία (σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται επαγγελματικά ταξίδια, καθώς και κάθε άλλη κοινωνική εκδήλωση και δραστηριότητα που σχετίζεται με την εργασία) καθώς και κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω  τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Γ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Απαγορεύεται η εκδήλωση κάθε συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ως βία και παρενόχληση νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη και οι οποίες εκδηλώνονται μεμονωμένα ή κατ’ επανάληψη.

Ως παρενόχληση νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και την δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης.

Ως παρενόχληση λόγω φύλου νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και την δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 1 του Ν.3896/2010 και την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν.4443/2016. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές
περιλαμβάνουν και την σεξουαλική παρενόχληση του Ν.3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά του φύλου του προσώπου.

Τι συνιστά περιστατικό βίας και παρενόχλησης

Τέτοιου είδους συμπεριφορές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, είναι ενδεικτικά οι κατωτέρω:

 • Ανεπιθύμητο άγγιγμα
 • Ανεπιθύμητη σωματική επαφή
 • Ανεπιθύμητος ασπασμός
 • Ανεπιθύμητος εναγκαλισμός
 • Προσβλητικές, αδιάκριτες ερωτήσεις για την προσωπική ζωή του ατόμου
 • Σεξουαλικώς αδέξια και προσβλητικά σχόλια/αστεία
 • Ανάρμοστες προτάσεις για ραντεβού
 • Επίδειξη ανάρμοστου οπτικού υλικού, σεξουαλικού περιεχομένου ή χαρακτήρα
 • Ανάρμοστο, επίμονο και αδιάκριτο κοίταγμα με σεξουαλικώς υπονοούμενη διάθεση
 • Άσεμνες χειρονομίες
 • Προσβλητικές και ανάρμοστες προτάσεις σε ιστοσελίδες και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης
 • Αποστολή email με προσβλητικό, σεξουαλικού χαρακτήρα, περιεχόμενο

Τι ΔΕΝ συνιστά περιστατικό βίας και παρενόχλησης

 • Η άμεση εποπτεία εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των προσδοκιών απόδοσης.
 • Η λήψη μέτρων για τη διόρθωση της απόδοσης όπως η τοποθέτηση ενός εργαζομένου σε πλάνο βελτίωσης απόδοσης.
 • Η ανάθεση εργασιών και καθοδήγηση στο πώς και πότε πρέπει να γίνουν.
 • Αίτημα για ενημερώσεις ή αναφορές προόδου εργασιών.
 • Η έγκριση ή άρνηση αδείας.
 • Αίτημα για τεκμηρίωση απουσίας για λόγους υγείας με βάση τις ισχύουσες Διατάξεις.
 • Η ηθική ή οικονομική επιβράβευση άριστης απόδοσης εργαζομένου.
 • Η παροχή εποικοδομητικών σχολίων σχετικά με την απόδοση εργασίας.

Δ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

i) Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που πηγάζει από τη φύση της δραστηριότητας, τη θέση εργασίας, παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων (π.χ. νεοπροσληφθέντες, νυχτερινοί εργαζόμενοι).

ii) Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.

Εφόσον προκύψουν αναφορές που προσιδιάζουν άμεσα ή έμμεσα στις ως άνω αναφερόμενες συμπεριφορές, η εταιρεία δεσμεύεται να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε φαινόμενα παρενόχλησης και βίας, με εχεμύθεια και σεβασμό προς τον εκάστοτε εργαζόμενο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια παρεμπόδισης ή απόκρυψης καταγγελιών.
Για τους εργαζόμενους και τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με την εταιρεία που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από την παρούσα Πολιτική, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και οι κατάλληλες κυρώσεις, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του νόμου.

iii) Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού

Η εταιρεία αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό της για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, διασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν την πολιτική και τις διαδικασίες της εταιρείας απέναντι στα περιστατικά βίας και παρενόχλησης και γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η εταιρεία παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών. Ειδικότερα κάθε θιγόμενο πρόσωπο
από περιστατικό βίας ή παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει τις εξής δυνατότητες:

α) προσφυγή στη δικαστική προστασία,
β) υποβολή καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της,
γ) κατάθεση αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των κατά νόμο
αρμοδιοτήτων του, καθώς και
δ) καταγγελία εντός της επιχείρησης, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των
καταγγελιών.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές έχουν ως ακολούθως:
Γραμμή Συνηγόρου του Πολίτη: 213 13 06 600 (e-mail: press@sinigoros.gr),
Γραμμή Επιθεώρησης Εργασίας μέσω γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555 (email: helpdesk@sepenet.gr),
Γραμμή SOS 15900 για άμεση ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας.

iv) Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων, εργοδότη και ατόμων που ασκούν διευθυντικό δικαίωμα

Παρακάτω παρουσιάζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και των λοιπών προσώπων που σχετίζονται με την επιχείρηση:

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται:

 1. Να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ευγένεια.
 2. Να μην γίνεται αποδέκτης βίαιης συμπεριφοράς ή παρενοχλήσεων.
 3. Να καταγγέλλει οποιοδήποτε περιστατικό εκδήλωσης βίαιης συμπεριφοράς ή παρενόχλησης, χωρίς να θυματοποιηθεί ή υποστεί καμία δυσμενή συνέπεια ή αντίποινο.

Κάθε εργαζόμενος υποχρεούται:

 1. Να συμμορφώνεται με την παρούσα πολιτική.
 2. Να γνωστοποιεί οποιοδήποτε περιστατικό βίας ή παρενόχλησης υποπέσει στην αντίληψή του.
 3. Να συνεργάζεται σε περίπτωση διερεύνησης καταγγελίας.

Υποχρεώσεις του εργοδότη και των διευθυντικών στελεχών:

 1. Η εφαρμογή της παρούσας πολιτικής.
 2. Η μηδενική ανοχή σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης.
 3. Η διαχείριση τυχόν καταγγελιών με εμπιστευτικότητα και σεβασμό.
 4. Η διευκόλυνση του έργου οποιασδήποτε δημόσιας αρχής θελήσει να πραγματοποιήσει έρευνα για περιστατικά βίας και παρενόχλησης.
 5. Η πληροφόρηση των προσώπων σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης, καθώς και σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας τους από αυτές.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού – Λογιστήριο θέτει σε εφαρμογή μέτρα πρόληψης, ελέγχου και αντιμετώπισης περιστατικών βίας ή παρενόχλησης μέσω:

 1. Της διατήρησης ανοιχτής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους/ τις εργαζόμενες, τον εργοδότη και τα διευθυντικά στελέχη.
 2. Της εξασφάλισης της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης των εργαζομένων για την άσκηση των καθηκόντων και των δικαιωμάτων τους.
 3. Της καθοδήγησης και της υποστήριξης των θυμάτων βίας ή παρενόχλησης και της ομαλής επανένταξης τους στον χώρο εργασίας.

v) Προστασία της απασχόλησης και υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

H εταιρεία δεν αρκείται στην προστασία των εργαζομένων της και την υποστήριξη τους μόνο εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά επιπλέον και στην καθημερινότητα τους, έξω από τους χώρους της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, επιδεικνύεται μεγάλη ευαισθησία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και μέσα στο πλαίσιο που της επιτρέπεται οποιουδήποτε είδους παρέμβαση, λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο με σκοπό την προσαρμογή των συνθηκών εργασίας και την υποστήριξη εργαζομένων– θυμάτων.

vi) Πρόσωπο Αναφοράς για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Οι εργαζόμενοι προτείνεται να επικοινωνούν δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, στο Λογιστήριο- Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και συγκεκριμένα με την κα. Έλλη Ζαχαριά, προκειμένου να λαμβάνουν καθοδήγηση αναφορικά με το πώς μπορούν να διαχειριστούν και να γνωστοποιήσουν στην εταιρεία ένα περιστατικό βίας ή παρενόχλησης. Η εχεμύθεια και η κατανόηση του προσώπου αναφοράς θεωρείται δεδομένη.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Παρέχεται σε κάθε εργαζόμενο η δυνατότητα να ζητήσει την παρέμβαση της εταιρείας κατόπιν περιστατικού βίας ή παρενόχλησης.

i) Δίαυλοι Επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος θεωρεί ότι εκδηλώθηκε σε βάρος του περιστατικό βίας, παρενόχλησης ή ανεπίτρεπτης διακριτικής μεταχείρισης ή έχει διαπιστώσει ότι ανάλογη συμπεριφορά λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον εργασίας του, δύναται να καταγγείλει το περιστατικό ακολουθώντας την προβλεπόμενη Διαδικασία Υποβολής Καταγγελιών. Προβλέπεται η δυνατότητα έγγραφης καταγγελίας υπόψη του Λογιστηρίου – Τμήματος  Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα της κας Έλλης Ζαχαριά, η οποία ορίζεται ως «πρόσωπο αναφοράς», για την παρούσα πολιτική (στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος της παρούσας Πολιτικής). Η καταγγελία μπορεί να υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν μπορεί να γίνει ανώνυμα. Στην καταγγελία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ατόμου που προέβη στην μη αποδεκτή συμπεριφορά, ως
καταγγελλόμενου, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που στοιχειοθετούν την κακοποιητική συμπεριφορά.

ii) Έρευνα και εξέταση καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων.

 1. Η παραλαβή, έρευνα και διαχείριση των καταγγελιών διεξάγεται άμεσα και με αμεροληψία, με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διασφαλίζοντας την προστασία της εμπιστευτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων και των καταγγελλόμενων που συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων.
 2. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4808/2021 και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
 3. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης η εταιρεία λαμβάνει τα κατά περίπτωση απαραίτητα, πρόσφορα και ανάλογα μέτρα σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά την προφορική παρατήρηση, την έγγραφη επίπληξη, την αλλαγή θέσης, αλλαγή ωραρίου, αλλαγή τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας, την υποχρεωτική αποχή από την εργασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή και την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.
 4. Η εταιρεία και κάθε αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή και διαχείριση καταγγελιών δεσμεύονται ότι θα παρέχουν τη συνεργασία και συνδρομή τους και κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εφόσον τους ζητηθεί από αυτές, που
  διατηρούν σε σχετικό φάκελο τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4624/2019.

iii) Στοιχεία επικοινωνίας προσώπου αναφοράς:

κα. Έλλη Ζαχαριά
τηλέφωνο επικοινωνίας 2413017487 και 6989854761, e-mail: info@pvghellas.com
Λάρισα, 22 Αυγούστου 202